Cho khối chóp tứ giác đều có chiều cao bằng...

Câu hỏi: Cho khối chóp tứ giác đều có chiều cao bằng 6 và thể tích bằng 8. Độ dài cạnh đáy bằng

A. 23

B. 3

C. 4

D. 2