Mạng lưới đường bộ ở nước ta mở rộng và hiện...

Câu hỏi: Mạng lưới đường bộ ở nước ta mở rộng và hiện đại hóa do nguyên nhân chủ yếu nào sau đây:

A. Tốc độ phát triển kinh tế nhanh nên nhu cầu lớn. 

B. Huy động các nguồn vốn và tập trung đầu tư. 

C. Nhu cầu vận chuyển hàng hóa và hành khách lớn. 

D. Điều kiện tự nhiên có nhiều thuận lợi.