Cho phản ứng phân hạch của Urani 235:

Câu hỏi: Cho phản ứng phân hạch của Urani 235:

A. 20kg

B. 1720kg

C. 1820kg

D. 1920Kg