Tỉ trọng khu vực nông- lâm- ngư nghiệp trong...

Câu hỏi: Tỉ trọng khu vực nông- lâm- ngư nghiệp trong GDP ở các nước đang phát triển cao hơn các nước phát triển là do

A. Số lao động trong nông lâm ngư nghiệp nhiều hơn.

B. Sản xuất nông lâm ngư nghiệp được chú trọng phát triển.

C. Trình độ công nghiệp hóa thấp hơn.

D. Có điều kiện tự nhiên để phát triển nông lâm ngư nghiệp.