Hàm số

Câu hỏi: Hàm số y=x33-3x2+5x-2 nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?

A. 5;+

B. -;1

C. -2;3

D. (1;5)