Để giảm tình trạng di dân tự do vào các đô t...

Câu hỏi: Để giảm tình trạng di dân tự do vào các đô thị, giải pháp lâu dài và chủ yếu là

A. phát triển mạng lưới đô thị hợp lí đi đôi với xóa đói giảm nghèo ở nông thôn, đẩy mạnh công nghiệp hóa nông thôn.

B. xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng ở đô thị.

C. hạn chế sự gia tăng dân số tự nhiên ở cả nông thôn và thành thị.

D. phát triển và mở rộng mạng lưới các đô thị để tăng sức chứa dân cư.