Một tụ xoay có điện dung biến thiên theo hàm...

Câu hỏi: Một tụ xoay có điện dung biến thiên theo hàm số bậc nhất với góc quay từ giá trị C1=10pF đến C2 = 370pF tương ứng góc quay của các bản tăng dần từ 00 đến 1800. Tụ điện được mắc với một cuộn dây thuần cảm có L = 2mH để tạo thành mạch chọn sóng của máy thu. Để thu được bước sóng 22,3m thì phải xoay tụ một góc bằng bao nhiêu kể từ vị trí điện dung cực đại.

A.1200

B.1500

C. 600

D. 300