Biết khối lượng của một hòn đá là m = 2,5 kg...

Câu hỏi: Biết khối lượng của một hòn đá là m = 2,5 kg, gia tốc rơi tự do là g = 9,81 m/s2. Hòn đá hút Trái Đất với một lực gần giá trị nào nhất sau đây?

A. 17 N.

B. 22 N.

C. 24 N.

D. 25 N.