Phương trình 2cosx -1 = 0 có một nghiệm là

Câu hỏi: Phương trình 2cosx -1 = 0 có một nghiệm là

A. x = 2π3

B. x = π6

C. x = π3

D. 5π6

Câu hỏi trên thuộc đề trắc nghiệm

Bài tập Lượng Giác cơ bản , nâng cao có lời giải !!