Hằng năm, lãnh thổ nước ta nhận đ...

Câu hỏi: Hằng năm, lãnh thổ nước ta nhận được bức xạ mặt trời lớn là do

A. quanh năm có góc nhập xạ lớn và có hai lần Mặt Trời qua thiên đỉnh

B. phần lớn diện tích nước ta là vùng đồi núi

C. có nhiệt độ cao quanh năm

D. quanh năm trời trong xanh, ít nắng