Cho khối lăng trụ ABC.A'B'C' . Gọ

Câu hỏi: Cho khối lăng trụ ABC.A'B'C' . Gọi  M  là trung điểm của  BB' ,  N là đim trên cạnh CC' sao cho CN = NC’. Mặt phng  ( AMN ) chia khối lăng trụ thành hai phần có thể tích V1  V2 như hình v. Tính tỉ số V1V2 

A. V1V253

B. V1V232

C. V1V243

D. V1V275