Nền nhiệt ẩm cao, khí hậu phân mùa đã tác độ...

Câu hỏi: Nền nhiệt ẩm cao, khí hậu phân mùa đã tác động đến sản xuất nông nghiệp biểu hiện ở đặc điểm

A. sự phân mùa khí hậu 

B. tính thất thường của các yếu tố thời tiết và khí hậu ảnh hưởng đến nông nghiệp. 

C. tính mùa vụ của sản xuất. 

D. lượng mưa theo mùa.