Phát biểu nào sau đây là đúng

Câu hỏi: Phát biểu nào sau đây là đúng? Một chùm ánh sáng mặt trời có dạng một dải sáng mỏng, hẹp rọi xuống mặt nước trong một bể nước tạo nên ở đáy bể một vết sáng

A. có nhiều màu dù chiếu xiên hay chiếu vuông góc.

B. có nhiều màu khi chiếu vuông góc và có màu trắng khi chiếu xiên.

C. có màu trắng dù chiếu xiên hay chiếu vuông góc.

D. có nhiều màu khi chiếu xiên và có màu trắng khi chiếu vuông góc.