Chiếu một chùm tia sáng trắng hẹp vào mặt bê...

Câu hỏi: Chiếu một chùm tia sáng trắng hẹp vào mặt bên của lăng kính, theo phương vuông góc với mặt phẳng phân giác của góc chiết quang. Sau lăng kính, đặt một màn quan sát song song với mặt phân giác của lăng kính và cách mặt phân giác này một đoạn 2m. Chiết suất của lăng kính đối với tia đỏ nd=1,5và đối với tia tím là nt=1,54. Góc chiết quang của lăng kính bằng 5o. Độ rộng của quang phổ liên tục trên màn quan sát (khoảng cách từ mép tím đến mép đỏ) bằng

A. 7,0 mm

B. 8,0 mm

C. 6,25 mm

D. 9,2 mm