Các chất nào tồn tại trong một dung dịch?

Câu hỏi: Các chất nào tồn tại trong một dung dịch?

 A. Al2(SO4)3, MgCl2, Cu(NO3)2

 B. CH3COONa, Mg(NO3)2, HCl

 C. Zn(NO3)2, Pb(NO3)2, NaCl

 D. (NH4)2CO3, K2CO3, CuSO4