Điện phân dung dịch X chứa 0,03 mol Fe

Câu hỏi: Điện phân dung dịch X chứa 0,03 mol Fe2(SO4)3 và 0,02 mol CuSO4 trong 4632 giây với dòng điện một chiều có cường độ I = 2,5A. Biết hiệu suất điện phân là 100%. Khối lượng dung dịch giảm sau điện phân là:

A. 1,96 gam

B. 1,42 gam

C. 2,80 gam

D. 2,26 gam