Cho hình chóp S.ABC

Câu hỏi: Cho hình chóp S.ABC SA, SB, SC đôi một vuông góc với nhau và SA = SC = a , SB = 2a . Gọi O là tâm của mặt cầu ngoại tiếp hình chóp S.ABC. Góc giữa hai mặt phẳng (SBO)(SBC) bằng:

A. 300

B. 900

C. 600

D. 450