Lấy ngẫu nhiên một số nguyên dương...

Câu hỏi: Lấy ngẫu nhiên một số nguyên dương không vượt quá 10000. Xác suất để số lấy được là bình phương của một số tự nhiên bằng? (tính dưới dạng %)

A. 1%

B. 5%

C. 3%

D. 2%