Cho tam giác ABC vuông tại B

Câu hỏi: Cho tam giác ABC vuông tại B và nằm trong mặt phẳng (P) có AB=2a, BC=23a  . Một điểm S thay đổi trên đường thẳng vuông góc với (P) tại A (SA)  . Gọi H, K lần lượt là hình chiếu vuông góc của A lên SB, SC. Biết rằng khi S thay đổi thì bốn điểm A, B, H, K thuộc mặt cầu cố định. Tính bán kính R của mặt cầu đó.

A. R=2a

B. R=3a

C. R=2a

D. R=a