Cho góc

Câu hỏi: Cho góc αthỏa mãn cosα=353π2<α<2π. Giá trị của biểu thức 22cos2α-π4 bằng

A.25

B. -25

C. 45

D. -45