Cho biểu đồ thể hiện sự thay đổi cơ cấu dân...

Câu hỏi: Cho biểu đồ thể hiện sự thay đổi cơ cấu dân số thế giới phân theo các châu lục giai đoạn 1750-2015

A. tỉ lệ dân số của Châu Âu giảm chủ yếu do xu hướng già hóa dân số.

B. châu Á có tỉ lệ dân số lớn nhất, châu Đại Dương có tỉ lệ dân số thấp nhất.

C. tỉ lệ dân số của các châu lục có sự thay đổi chủ yếu do xuất cư và nhập cư.

D. phân bố dân cư trên thế giới có sự thay đổi theo thời gian