Sự kiện nào được xem là mốc mở...

Câu hỏi: Sự kiện nào được xem là mốc mở đâu cuộc Chiến tranh lạnh do Mỹ phát động?

A. Công bố chiến lược toàn cầu mới của Tống thống Kennedy

B. Diễn văn “Phục hung châu Âu” của Ngoại trường Mỹ - Mácsan.

C. Thông qua chính sách viện trợ nước ngoài của Quốc hội Mĩ

D. Thông điệp của Tổng thống Truman tại Quốc hội Mĩ