Chọn một mệnh đề đúng?

Câu hỏi: Chọn một mệnh đề đúng?

A. 2x3x m

B. 2x+4x2x m

C. 56x2+155x m

D. 14x+141-x7x