Theo quan niệm hiện đại, ở các loài giao phố...

Câu hỏi: Theo quan niệm hiện đại, ở các loài giao phối đối tượng tác động của chọn lọc tự nhiên chủ yếu là

A. Nhiễm sắc thể.

B. Cá thể.

C. Quần thể.

D. Giao tử.