Trong một dao động điều hòa có phương trình...

Câu hỏi: Trong một dao động điều hòa có phương trình x = A cos(ωt+φ)rad/s là đơn vị của đại lượng nào?

A. Chu kì dao động T.            

B. Tần số góc ω. 

C. Biên độ A

D. Pha dao động (ωt+φ)