Dạng địa hình nào sau đây ở vùng ven biển rấ...

Câu hỏi: Dạng địa hình nào sau đây ở vùng ven biển rất thuận lợi cho xây dựng cảng biển

A. các tam giác châu với bãi triều rộng.  

B. vịnh, cửa sông, cồn cát.

C. đầm phá, bờ biển mài mòn.        

D. các vũng, vịnh nước sâu.