Vùng nào sau đây có số lượng trang trại nhiề...

Câu hỏi: Vùng nào sau đây có số lượng trang trại nhiều nhất ở nước ta?

A. Trung du và miền núi Bắc Bộ.

B. Đông Nam Bộ. 

C. Đồng bằng sông Cửu Long. 

D. Tây Nguyên.