Một thanh rắn hình trụ tròn có tiết diện S,...

Câu hỏi: Một thanh rắn hình trụ tròn có tiết diện S, độ dài ban đầu là , làm bằng chất có suất đàn hồi , biểu thức nào sau đây cho phép xác định hệ số đàn hồi của thanh

A.

B.

C.

D.