Việc xác định các sản phẩm chuyên môn

Câu hỏi: Việc xác định các sản phẩm chuyên môn hóa trong nông nghiệp chủ yếu dựa vào

A. Nhu cầu thị trường. 

B. điều kiện tự nhiên. 

C. giá trị sản phẩm. 

D. nhu cầu tại chỗ.