Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số

Câu hỏi: Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m-2018;2019để đồ thị hàm số y=x3-3mx+3 và đường thẳng y=3x+3 có duy nhất một điểm chung?

A. 1

B. 2019

C. 4038

D. 2018