Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 17, c...

Câu hỏi: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 17, cho biết những tỉnh nào dưới đây có cả khu kinh tế cửa khẩu và khu kinh tế ven biển?

A. Quảng Ninh, Hà Tĩnh, Quảng Bình, An Giang.

B. Quảng Ninh, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Kiên Giang.

C. Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Kiên Giang.

D. Quảng Ninh, Hà nnh, An Giang, Kiên Giang