Giả sử

Câu hỏi: Giả sử m=-ab,a,b*,(a,b)=1 là giá trị thực của tham số m để đường thẳng d:y=-3x+m cắt đồ thị hàm số y=2x+1x-1 (C) tại hai điểm phân biệt A,B sao cho trọng tâm tam giác OAB thuộc đường thẳng :x-2y-2=0 với O là gốc tọa độ. Tính a+2b.

A. 2

B. 5

C. 11

D. 21