Một vật chịu tác dụng của lần lượt ba lực kh...

Câu hỏi: Một vật chịu tác dụng của lần lượt ba lực khác nhau và cùng đi được quãng đường trên phương AB như hình vẽ. Có thể kết luận gì về quan hệ giữa các công của các lực này?

A.

B.

C.

D.