Cho hai hàm số y= f(x)  và y= g(x) . Hai hàm...

Câu hỏi: Cho hai hàm số y= f(x)  và y= g(x) . Hai hàm số y= f’(x) và  g’(x) có đồ thị như hình vẽ bên, trong đó đường cong đậm hơn là đồ thị của hàm số y= g’(x).

A. .

B. .

C. .

D. .