Trong một phòng kín, khi nhiệt độ không khí...

Câu hỏi: Trong một phòng kín, khi nhiệt độ không khí tăng thì

A. độ ẩm tuyệt đối giảm

B. độ tỉ đối tăng

C. độ ẩm cực đại giảm

D. độ ẩm tuyệt đối không thay đổi