Cho tam giác ABC vuông cân tại A và BC...

Câu hỏi: Cho tam giác ABC vuông cân tại A và BC = a. Trên đường thẳng qua A vuông góc với (ABC)  lấy điểm S sao cho SB = a63 Góc giữa đường thẳng SB và (ABC)  

A. 30o

B. 45o

C. 60o

D. 90o