Lớp vỏ đại dương khác với lớp vỏ l...

Câu hỏi: Lớp vỏ đại dương khác với lớp vỏ lục địa ở chỗ

A. có một ít tầng trầm tích.

B. có một ít tầng granit.

C. không có tầng granit.

D. không có tầng trầm tích.