Tại hội nghị hợp nhất ba tổ chứ...

Câu hỏi: Tại hội nghị hợp nhất ba tổ chức cộng sản, có sự tham gia của

A. Đông Dương Cộng sản Đảng, An Nam Cộng sản Đảng.

B. Đông Dương Cộng sản Đảng, An Nam Cộng sản Đảng, Đông Dương Cộng sản liên đoàn.

C. Đông Dương Cộng sản Đảng, Đông Dương Cộng sản liên đoàn

D. An Nam Cộng sản Đảng, Đông Dương Cộng sản liên đoàn