Tìm tập nghiệm S của bất phương trình: 

Câu hỏi: Tìm tập nghiệm S của bất phương trình: log2-32x-1<log2-33x-2

A. 12;23

B. 12;1

C. 23;1

D. 1;+