Có bao nhiêu số nguyên dương n s...

Câu hỏi: Có bao nhiêu số nguyên dương n sao cho nln n-1nlnx dx có giá trị không vượt quá 2017

A. 2017

B. 2018

C. 4034

D. 4036

Câu hỏi trên thuộc đề trắc nghiệm

Bài tập Tích phân cực hay có lời giải !!