Khi nói về quá trình hô hấp hiếu khí ở thực...

Câu hỏi: Khi nói về quá trình hô hấp hiếu khí ở thực vật, phát biểu nào sau đây đúng?

A. Quá trình hô hấp luôn làm phân giải chất hữu cơ.

B. Quá trình hô hấp sẽ bị ức chế nếu nồng độ CO2 quá thấp.

C. Ở hạt khô, nếu được tăng độ ẩm thì sẽ giảm cường độ hô hấp của hạt.

D. Quá trình hô hấp thường hấp thu nhiệt.