Cho hàm số

Câu hỏi: Cho hàm số y=2-3x2+1 Chọn khẳng định đúng.

A. y-1;1

B. y-1;1

C. y-10;0

D. y0;+