Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam...

Câu hỏi: Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác vuông cân tại B và BC =a. Cạnh bên SA vuông góc với đáy (ABC). Gọi H, K lần lượt là hình chiếu vuông góc của A lên cạnh bên SB và SC. Tính thể tích khối cầu tạo bởi mặt cầu ngoại tiếp hình chóp A.HKB là

A. πa32

B. 2πa33

C. 2πa3

D. πa36