Hình tròn xoay được sinh ra khi qu...

Câu hỏi: Hình tròn xoay được sinh ra khi quay một hình chữ nhật quanh một cạnh của nó là

A. hình chóp.

B. hình trụ.

C. hình cầu.

D. hình nón.