Cho hàm số y= f( x)  có đạo hàm liên tục trê...

Câu hỏi: Cho hàm số y= f( x)  có đạo hàm liên tục trên  R. Đồ thị hàm số y= f’(x)  như hình bên.

A. (-3; 1)

B. (1; 3)

C. (-;3)

D. (3;+)