Tia sáng đi từ thủy tinh có chiết suất

Câu hỏi: Tia sáng đi từ thủy tinh có chiết suất n1=1,5 đến mặt phân cách với nước n2=4/3. Xác định góc tới I để không có tia khúc xạ trong nước?

A. 62.

B.

C.

D.