Một dây đàn hồi dài 0,25m, hai đầu cố định....

Câu hỏi: Một dây đàn hồi dài 0,25m, hai đầu cố định. Sóng dừng trên dây có bước sóng dài nhất là:

A. 1m

B. 0,5m

C. 0,25m

D. 0,125m