Hạt nhân 234U đứng...

Câu hỏi: Hạt nhân 234U đứng yên, phân rã α biến đổi thành hạt nhân X. Biết khối lượng của các hạt nhân mU = 233,9905u, mα = 4,0015u, mX = 229,9838u

A. 82,8keV

B. 4,76 MeV

C. 8,28MeV

D. 47,6keV