Đặt một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu d...

Câu hỏi: Đặt một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 200V vào hai đầu đoạn mạch gồm tụ điện C và điện trở thuần R. Nếu điện áp hiệu dụng giữa hai đầu tụ điện bằng 120 V thì điện áp giữa hai đầu điện trở R bằng 

A. 80 V 

B. 120 V 

C. 200 V 

D. 160 V