Xét hàm số...

Câu hỏi: Xét hàm số y=-1x2+10 trên (-;1] chọn khẳng định đúng?

A. Hàm số có giá trị lớn nhất bằng 0 và giá trị nhỏ nhất bằng -110

B. Hàm số có giá trị nhỏ nhất bằng -110 và giá trị lớn nhất bằng -111

C. Hàm số không có giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất bằng -110

D. Hàm số có giá trị nhỏ nhất bằng -110